POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES CYNARSKI

Szanujemy prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych usług dostarczanych przez Administratora. Niniejsza Polityka prywatności i cookies CYNARSKI zwana dalej: Polityką Prywatności, pomaga zrozumieć jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz na jakich zasadach. Przed skorzystaniem z naszych usług zalecamy zapoznanie się z jej treścią.

Informujemy, że podejmowane przez Administratora działania pozostają w zgodzie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO,
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

Definicje

Administrator ― CYNARSKI Łukasz Cynarski ul. Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy NIP: 7171656739, REGON: 060149362, e-mail: kontakt.cynarski@gmail.com

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu lub realizacji Umowy, w tym dane osobowe

Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CynarskiHairdresser

Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę z Administratorem

Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)

Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies CYNARSKI stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora

Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)

Regulamin ― regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sklepu internetowego  prowadzonego pod adresem https://kosmetyki-cynarski.pl

Serwis ― strona internetowa https://kosmetyki-cynarski.pl oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CynarskiHairdresser

Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniany w Internecie przez serwer WWW

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Umowa ― umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie

Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną

Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet (w tym Klient)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest CYNARSKI Łukasz Cynarski ul. Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy NIP: 7171656739, REGON: 060149362, e-mail: kontakt.cynarski@gmail.com.

Cel przyjęcia Polityki Prywatności

Celem przygotowania niniejszej Polityki Prywatności jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników. Pragniemy także udzielić Użytkownikom informacji w przedmiocie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa m.in.:

 1. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników Serwisu,
 2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
 3. sposób wykorzystania tych danych,
 4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

Zakres i sposoby zbierania danych osobowych

 1. Administratorowi zależy na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych usług do potrzeb Użytkownika oraz ułatwieniu Użytkownikowi kontaktu z Administratorem. W tym celu Administrator zbiera różnorodne dane o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię i nazwisko, nazwę oraz NIP (opcjonalnie),
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza dane Użytkowników w celu:
  1. Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat.
  2. Realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci skorzystania z formularza kontaktowego poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres roku.
  3. Zawarcia i wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b). Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat.
  4. Marketingu bezpośredniego w tym otrzymywanie informacji handlowych (pod warunkiem, że Użytkownik udzielił zgody marketingowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.). Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat chyba, że dłuższy termin wynika z przepisów szczególnych regulujących kwestię przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 3. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
  2. nazwę stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwe,
  3. czas nadejścia zapytania,
  4. pierwszy wiersz żądania http,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę Administratora nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 4. Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Jest jednak niezbędna, w celu wykonania Umowy, uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub uzyskania informacji handlowej. Administrator stosuje do pozyskania zgód politykę opt-in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika określonej zgody.
 5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.

Szczegółowe uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili uzyskać informację o przetwarzanych przez Administratora jego danych osobowych. Ponadto ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Celem realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien przesłać wiadomość e-mail na adres cynarski@gmail.com zawierającą następujące dane: adres e-mail lub numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie Administratora (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Dane Użytkownika mogą zostać w szczególności przekazane:
  1. do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo-rachunkowej Administratora,
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  3. dostawcom systemu płatności internetowych,
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  5. pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  6. zleceniodawcom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług,
  7. innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Użytkownika.
 3. Dostęp do zanonimizowanych (nie dających możliwości konkretnej identyfikacji osoby) danych osobowych mogą też mieć agencje, z którymi Administrator współpracuje w zakresie usług marketingu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych (np. organy ścigania).

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

Cookies

 1. W ramach Serwisu Administratora wykorzystywane są pliki cookies, by umożliwić Użytkownikom komfortowe korzystanie z Serwisu, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, poprawiać szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, korzystać z narzędzi marketingowych, analizować ruch na stronie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na urządzeniu końcowym Użytkownika tzw. plików cookies.
 3. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji Użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze/ smartfonie) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z usług Serwisu, raporty zainteresowań), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu.
 6. Administrator informuje, że stosuje następujące narzędzia analityczne dotyczące działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu: piksel konwersji Facebooka, Google Analitics, Hotjar, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 7. Serwis wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak np. YouTube. Odtwarzanie widocznych w Serwisie zakotwiczonych na YouTube lub Vimeo filmów wideo łączy się z akceptacją plików cookies YouTube lub Vimeo. Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w celu remarketingu oraz w ramach działań statystycznych.
 8. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych na urządzeniu końcowym Użytkownika ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
 9. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 10. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
 11. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
 12. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
 13. Jednocześnie Administrator informuje, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności zgodnie z przepisem art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie upoważnione podmioty, które są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

Facebook i produkty przez niego oferowane

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram.
 2. Administrator wskazuje, że Facebook Inc. ma siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO jest traktowany jako podmiot działający na terenie państwa trzeciego.
 3. Administrator wskazuje, że RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów europejskich.
 4. Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.
 5. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram), wykorzystywanych przez Administratora, będą współadministrowane przez Facebook Inc. oraz Administratora.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Instagram), wykorzystywanych przez Administratora mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook oraz Instagram, z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 8. Administrator wskazuje, że więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

Prawa autorskie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi własność intelektualną CYNARSKI Łukasz Cynarski ul. Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy NIP: 7171656739, REGON: 060149362 i podlega ochronie prawnej przewidzianej w Prawie autorskim jak również innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystanie z niniejszej Polityki Prywatności na poszczególnych, znanych polach eksploatacji (w szczególności poprzez jej kopiowanie lub inne wykorzystanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 3. Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z niniejszej Polityki Prywatności w sposób sprzeczny z przyjętymi wyżej zasadami, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również może odpowiadać za wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Postanowienia końcowe

 1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez Administratora usług, a także zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mogą spowodować, iż konieczne stanie się uaktualnienie niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności” poprzez udostępnienie nowej wersji dokumentu. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez Administratora danymi.
 2. Wszelkie uwagi, sugestie lub inne kwestie związane z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych prosimy kierować pod adres e-mail: cynarski@gmail.com.