POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego CYNARSKI” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu dostępnego pod adresem: https://kosmetyki-cynarski.pl/ jak również w odpowiednim zakresie z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/CynarskiHairdresser oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CYNARSKI. Właścicielem Serwisu oraz Sklepu Internetowego jest CYNARSKI Łukasz Cynarski ul. Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy NIP: 7171656739, REGON: 060149362.

W niniejszym Regulaminie wskazane są prawa i obowiązki leżące po stronie Sprzedawcy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, jak również przystąpienie do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym CYNARSKI, oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Sprzedawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem (Klientem).

Definicje dla potrzeb Regulaminu:

dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i sposobu płatności;

klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego; kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);

konsument ― osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

przedsiębiorca ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

przedsiębiorca na prawach konsumenta ― osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; regulamin – niniejszy Regulamin;

sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kosmetyki-cynarski.pl, prowadzony przez Łukasza Cynarskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CYNARSKI Łukasz Cynarski, pod adresem miejsca wykonywania działalności: ul. Gościńczyk 7/3 , 24-100 Puławy, będącym jednocześnie adresem do doręczeń dla potrzeb Sklepu Internetowego, NIP 7171656739, REGON 060149362, adres poczty elektronicznej: kontakt.cynarski@gmail.com;

sprzedawca – CYNARSKI Łukasz Cynarski ul. Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy NIP: 7171656739, REGON: 060149362

umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);

użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet;

zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  • umożliwienie korzystania z zasobów Serwisu,
  • umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  • umożliwienie, w ramach fanpage na portalu Facebook, dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
   funkcjonowanie Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.
 7. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 8. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach fanpage na portalu Facebook powinien ponadto posiadać konto na portalu Facebook oraz korzystać z komunikatora Messenger.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  2. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Sprzedawca poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  3. odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 10. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 11. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.
 12. Umowa ś.u.d.e. zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodania posta lub komentarza na fanpage na portalu Facebook oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 13. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.cynarski@gmail.com.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienie może zostać złożone z dowolnego miejsca.
 3. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jak również Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do „elektronicznego koszyka” w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch następnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i wybraniu na stronie Sklepu Internetowego pola potwierdzającego złożenie zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produktów, ilości Produktów, miejsca i sposobu dostawy Produktów, formy płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego stanowi cenę brutto podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (ostatecznego potwierdzenia zamówienia).
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie Regulaminu.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność poprzez system płatności internetowych Przelewy24,
  3. płatność poprzez system płatności internetowych PayPal.
 2. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, elektronicznych form płatności Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (chyba, że informacja o nieodpłatnej dostawie znajduje się na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia), zaś koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są każdorazowo wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. ORLEN Paczka,
  2. przesyłka kurierska DPD (za pobraniem),
  3. przesyłka kurierska DPD,
  4. DPD Pick Up,
  5. InPost Paczkomaty,
  6. Kurier InPost,
  7. innego typu przesyłki kurierskie – jeśli taka informacja znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 5. Jeśli dostawa Produktów objętych Zamówieniem będzie z jakiegokolwiek powodu wymagała podziału Zamówienia i dostawy w dwóch lub więcej odrębnych przesyłkach, druga i kolejne przesyłki są dla Klienta nieodpłatne, z tym, że zawsze realizowane za pośrednictwem ORLEN Paczka. Sprzedawca może wówczas skontaktować się z Klientem dla ustalenia dodatkowych danych potrzebnych do wysłania drugiej lub kolejnej przesyłki.

REKLAMACJA OGÓLNA

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego – reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w dalszej części Regulaminu) Klient może składać pisemnie na adres ul. Gościńczyk 7/3 , 24-100 Puławy, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.cynarski@gmail.com. Celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu należy wskazać informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – umożliwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt nie posiadający wad fizycznych, zgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres ul. Gościńczyk 7/3, 24-100 Puławy, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.cynarski@gmail.com. Celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu należy wskazać informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – umożliwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Przedsiębiorcy nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podstawie przepisu art. 556 4 KC w zw. z art. 558 § 1 zd. 2 KC nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Sprzedawcy uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
 6. konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 7. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres CYNARSKI, ul. Gościńczyk 7/3,  24-100 Puławy lub na adres e-mail: kontakt.cynarski@gmail.com.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny
 6. sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od umowy, które obowiązany jest on ponieść: w przypadku gdy wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta złożył uprzednio co najmniej 3 Zamówienia, skutkujące zawarciem Umów sprzedaży od których następnie odstąpił (zwrócił Produkty) w całości lub w części, w czego konsekwencji Sprzedawca poniósł szkody wynikające z kosztów przygotowania Produktów do wysyłki i wysyłki, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od każdej kolejnej Umowy Sprzedaży zawartej na skutek 4 i dalszych Zamówień, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Klienta, na adres wskazany w Zamówieniu prowadzącym do zawarcia umowy sprzedaży, od której Sprzedawca odstępuje.
 12. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego Produktu. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktu (i nieodstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru zamówionego Produktu, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, również do zapłaty ceny za Produkt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty nieodebrania, poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Klienta, na adres wskazany w Zamówieniu. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej dostawy Produktu do Klienta w sposób ustalony ze Sprzedawcą. Po bezskutecznym upływie terminu na odbiór, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Klienta.
 13. W przypadku nieodebrania zamówionego Produktu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu zwrotnej dostawy Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do obniżenia zwracanych Klientowi płatności o poniesione koszty, niezależnie czy od umowy sprzedaży odstąpi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, czy Sprzedawca zgodnie z powyższym ust. 12.  

FACEBOOK I USŁUGI POWIĄZANE

 1. Sprzedawca korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub korzystania z komunikatora Messenger.
 3. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., wykorzystywanych przez Sprzedawcę, odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Sprzedawcy i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), zw. dalej: Prawem autorskim.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 5. Zważywszy na ochronę przysługujących Sprzedawcy Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  • rozpowszechniać,
  • sprzedawać,
  • oddawać,
  • zamieniać,
  • przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  • modyfikować,
  • udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  • przerabiać,
  • publikować,
  • umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  • reprodukować,
  • dystrybuować,
  • publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  • używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  • brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Użytkowników (Klientów) przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), Prawa autorskiego, Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 6. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt.cynarski@gmail.com.
 7. Sprzedawca oraz Użytkownicy (Klienci) zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy korzystaniu z Serwisu lub wykonywaniu Umowy Sprzedaży w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sprzedawca oraz Użytkownicy (Klienci) będący konsumentami zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Sprzedawcy.

Załącznik nr 1

WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
CYNARSKI Łukasz Cynarski
Gościńczyk 7 lok. 3, 24-100 Puławy
NIP: 7171656739, REGON: 060149362
kontakt.cynarski@gmail.com

Ja ________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży z dnia _______________________________

________________________________________________
(czytelny podpis)